Newsletter:

Odoberajte aktuálne novinky:

info linka 0910 966 423
Reklama
Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov 


aby sme mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť

Správca osobných údajov 

Spoločnosť Homedesign SK, sro so sídlom Čierny Chodník 17,831 07 Bratislava, IČO 46275215,

IČ DPH: SK2023309515, zapísaná u OR Okresným súdom Bratislava I, v Bratislave, oddiel Sro, vložka 74716 / B (ďalej len "predávajúci" alebo "správca") spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len "Nariadenie"), nasledujúce osobné údaje:

Aké údaje spracovávame 

meno, priezvisko

e-mailovú adresu

telefónne číslo

adresu / sídlo


Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje

Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi vami a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy(prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.

Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obranu práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia - spracovanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti a na účely oprávnených záujmov správcu.

Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480 / 2004 Zb. O službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.

 

Spracovanie osobných údajov je vykonávané Homedesign SK, s.r.o., teda správcom osobných údajov. Osobné údaje pre tohto správcu spracúvajú tiež spracovatelia:

 

Poskytovateľom služby Eshop-rýchlo, prevádzkovanej spoločnosťou Golemos s.r.o., sídlom Zátkovo nábreží 448/73, 370 01, České Budějovice

Kuriérska služba PPL CZ s.r.o., spoločnosť so sídlom na adrese K borovému 99, Jažlovice, 251 01 Říčany, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe pod spisovou značkou C 105858, IČ: 25194798

Kuriérska služba DHL Parcel Slovensko s.r.o., Na pántoch 18,831 06 Bratislava, IČO: 47 927 682, DIČ: 2024147400

Zásielkovňa s. R. O., So sídlom Kopčianska 3954/39, Bratislava -Petržalka 851 01, Slovensko, IČO: 48 136 999

 Zásilkovna s.r.o., so sídlom Drahobejlova 1019/27, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 28408306

Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.

Správca nemá osobu tzv. Povereníka. Správca možno kontaktovať na emailovej adrese info@homedesignsk.sk

 

Správca osobných údajov, ako prevádzkovateľ webovej stránky www.homedesignsk.sk, užíva na tejto webovej stránke súbory cookies, ktoré sú tu použité na účely:

 

-meranie návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webových stránkach

-základné funkčnosti webových stránok

 

Zber cookies na účely uvedené vyššie môže byť považované za spracovanie osobných údajov. Takéto spracovanie je možné na základe zákonného dôvodu - oprávneného záujmu správcu, a umožňuje ho čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenie.

Webové stránky možno používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu - tento režim je možný buď nastaviť v rámci nastavení prehliadača, alebo je možné vzniesť proti takémuto zberu na základe oprávneného záujmu správcu námietku podľa čl. 21 Nariadenie, ktorá je dostupná v dolnej časti webových stránok. Vaša námietka bude vyhodnotená bezodkladne. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webu.

Ak podá návštevník námietku proti spracovaniu technických cookies potrebných pre fungovanie webových stránok, nemožno v takom prípade zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Cookies, ktoré sa zberajú na účel merania návštevnosti webu a vytváranie štatistík týkajúce sa návštevnosti a správanie návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.

Zhromaždené cookies súbory sú spracované ďalšími spracovateľovi:

Poskytovateľom služby Google Analytics, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

 

-zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení,

-namietať proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,

-požadovať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,

-vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, alebo požadovať obmedzenia spracovania,

-požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,

-na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,

-požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,

-na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,

-podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov